Tantroktam Devi Suktam ist eine Hymne der Verehrung an Devi, auch genannt Durga, Tripurasundari, Rajarajeshwari. Tantroktam Devi Suktam besteht aus Vers 9-82 des fünften Kapitels vom Devi Mahatmyam, des Loblieds (Mahatmyam) zur Verehrung der Göttlichen Mutter, , bestend aus 700 Versen (Durga Saptashati).

Durga Suktam With Meaning : Jatavedase sunavama soma marathee yatho nidhahadhi veda, Sa na parshadathi durgani viswa naaveva sindhum durithathyagni.

Ya devi sarvabhuteshu Vishnu mayeti sadbita Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah. Ya devi sarvabhuteshu buddhi rupena samsthita, namas tasyai namo namah.

23.03.2013 · Ancient Sun Mantra To Remove Negative Energy from MIND, BODY, SOUL & HOME | Om Japa Kusuma Mantra – Duration: 1:00:20. Mahakatha – Meditation Mantras 2,266,244 views